queryResultSetMetadata element

Type: queryResultSetMetadata
Namespace: (default namespace)
XML Schema: ns0.xsd

Example XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <queryResultSetMetadata> <columns> <columns> <name>...</name> <type>...</type> </columns> <columns> <!--...--> </columns> <!--...more "columns" elements...--> </columns> </queryResultSetMetadata>

Example JSON

{ "columns" : [ { "name" : "...", "type" : "BOOLEAN" }, ... ] }