asf - Revision 1788163: /logging/sandbox/log4j/log4j_sandbox/tags/LOG4J_SANDBOX_ALPHA3