asf - Revision 1880866: /logging/log4j/log4j2/trunk/log4j-slf4j-impl