asf - Revision 1670825: /logging/sandbox/log4j/log4j_sandbox/trunk