asf - Revision 1700392: /logging/sandbox/log4j/log4j_sandbox/trunk